सेवा

तपाईंको विश्राम अझ सहज बनाउनको लागि, निम्न सेवाहरू उपलब्ध छन्:

सेवाहरू:

लिनन प्रदान (पानाहरू, तौलियाहरू, चिया टावरहरू)
टेलिभिजन, रेडियो / हाइफि
Canalsat
लिनन हरेक हप्ता परिवर्तन गर्नुहुन्छ,
WiFi पहुँच